facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M. RAMAKRISHNA RAO 143,200
2 Anwitp 29,620
3 anshul daswani 3,250
4 Vimal Kumar Basu 1,660
5 ADITYA 1,640
6 Kusum Bansal 1,380
7 rajat mishra 1,260
8 sahajanandakumar 650
9 Jess 525
10 Sanjeev Sachdev 510
11 gautham prabhu 350
11 Razan 350
13 kayode sunday 345
14 P Sudhakar 320
15 Tanuj 300
15 Sunil K 300
17 ASHA BHAVANI 260
18 jayashree varadharajan 255
19 Ganesh 240
20 Shivali Kapur 200