facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M. RAMAKRISHNA RAO 454,690
2 Anwitp 23,830
3 MAYUR DHALE 18,370
4 A.D.Lakshman 7,060
5 amlan 3,255
6 Pankaj kumar 2,255
7 Sanjeev Sachdev 1,970
8 koollizzy 1,515
9 Jess 1,295
10 Dhan Shekar 770
11 Avinash Sharma 690
12 Priya 630
13 Salman 610
14 sudhir renake 600
15 HAsan 545
16 Satya Prakash Gupta 505
17 Parminder Singh Bedi 500
18 Wasim Akram 490
19 salim multani 460
20 Vikash Tibrewala 435