facebook twitter google+

Leader Board 20 50 100

Rank Contestant Points
1 M R Rao 285,980
2 pkumarx 67,500
3 Anwitp 20,740
4 Sanjeev Sachdev 2,525
5 subakarthika subakarthika 1,240
6 sachin suramanji 1,120
7 DOGESH DHANKAR 930
8 norine dsouza 835
9 satyanarayana rao 550
10 Rajshree Rawat 540
11 saima parveen 525
12 Pawan Kv 455
13 Priya Menon 450
14 Pratik Dethe 400
15 Hazem Abdelaaty 390
16 Hazar Mahat 355
17 Nagbhushan Paidi 350
18 Rakesh Seshan 345
19 Saji Abhi 335
20 Sitaram Sihag 315